top of page

Polityka prywatności

Arvi Helin Oy - Oświadczenie o ochronie prywatności

1. WPROWADZENIE

 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje sposób, w jaki gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe podczas świadczenia usług Arvi Helin Oy (w tym między innymi następującej witryny internetowej www.arvihelin.fi oraz wszystkich powiązanych forów dyskusyjnych, katalogów i baz danych oraz usług świadczonych przez Arvi Helin Oy) ("Usługa").

 

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności użytkowników Usług zgodnie z obowiązującym prawem.

 

2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu:

 

 • Zarejestrowania użytkownika w celu korzystania z określonych usług w naszej witrynie;

 • Zarejestrowania użytkownika w celu korzystania z określonych usług w naszej witrynie

 • Promowania naszych usług lub usług wybranych stron trzecich wśród użytkowników, pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika;

 • Poprawy komfortu korzystania z Usługi poprzez gromadzenie informacji o korzystaniu z Witryny za pomocą plików cookie i innych technologii analitycznych; 

 • Administrowania naszą witryną.

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu w celu utrzymania i rozwoju naszej działalności i usług.

3. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

 

Gromadzimy dane osobowe użytkowników naszej usługi, które są niezbędne do celów użytkowania określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności:

 

a) Informacje przekazywane Arvi Helin Oy przez użytkownika.

 

 •  Informacje kontaktowe i rejestracyjne

 •  Informacje demograficzne, takie jak wiek i płeć

 •  Informacje związane ze stosunkiem umownym, takie jak opisy produktów lub usług, informacje o rozliczeniach i płatnościach, opinie i kontakty klientów

 •  Nagrane rozmowy z klientami

 •  Profilowanie i informacje o zainteresowaniach dostarczone przez użytkownika

 •  Zezwolenia i zgody

 •  Wszelkie inne informacje dostarczone przez użytkownika, których potrzebujemy do celów określonych w Oświadczeniu o ochronie prywatności

b) Wszelkie dane zebrane z rejestrów publicznych

 

c) Informacje zaobserwowane podczas korzystania z Usług

 

Pliki cookie i inne technologie analityczne są wykorzystywane do monitorowania korzystania z Usług. Korzystanie z plików cookie jest powszechne i korzysta z nich wiele witryn internetowych. Plik cookie to niewielki program do przechowywania danych, który jest instalowany przez przeglądarkę komputerową na dysku twardym komputera użytkownika.

Za każdym razem, gdy przeglądarka użytkownika pobiera witrynę z serwera Spółki, wiadomość jest wysyłana z powrotem do komputera użytkownika. Wysłana wiadomość przyspiesza witrynę i upraszcza proces logowania, przechowuje dane dotyczące użytkowania użytkownika i kieruje witrynę do użytkownika.

 

Pliki cookie i inne możliwe technologie analityczne są wykorzystywane do gromadzenia informacji takich jak:

 • Dane dotyczące użytkowania i przeglądania funkcji Serwisu, takie jak wyświetlane reklamy i informacje o kliknięciach reklam

 • Strona, z której użytkownik uzyskał dostęp do naszej witryny internetowej, model urządzenia, unikalny identyfikator urządzenia i/lub pliku cookie, kanał gromadzenia danych, wersja przeglądarki, adres IP, identyfikator sesji, czas i czas trwania sesji oraz rozdzielczość ekranu i system operacyjny.

 • Dane dotyczące lokalizacji, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę

 • Inne dane gromadzone za zgodą użytkownika

 

(d) Dane uzyskane w wyniku korzystania z usług

 • Informacje pochodne są pozyskiwane w drodze analizy na podstawie zaobserwowanego korzystania z Usługi i/lub informacji dostarczonych przez klienta, takich jak możliwe zainteresowania użytkownika lub segmentacja na określone typy użytkowników.

 • Wszystkie gromadzone przez nas informacje mogą być wykorzystywane do kierowania Usługi do użytkownika. Używamy plików cookie do śledzenia informacji, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez plik cookie na naszej stronie internetowej. W menu większości przeglądarek znajduje się pozycja Pomoc, która informuje, jak zablokować akceptację plików cookie, jak powiadomić przeglądarkę o otrzymaniu pliku cookie i jak zamknąć plik cookie. Jeśli pliki cookie są wyłączone, dostęp do witryny może być ograniczony lub zablokowany.

 

4. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE UŻYTKOWNIKA?

Przechowujemy dane osobowe użytkowników tylko tak długo, jak są one potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane lub przez maksymalny okres dozwolony przez prawo.  Okres przechowywania danych osobowych różni się w zależności od danych. Oznacza to również, że możemy przechowywać dane osobowe użytkownika nawet po zakończeniu stosunku umownego z nami, ale tylko tak długo, jak długo mamy ku temu powód.

 

 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Arvi Helin Oy w celu świadczenia usługi

Będziemy przekazywać dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim osoby trzecie będą potrzebować dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych w celu świadczenia Usługi dla celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

Marketing i reklama stron trzecich

 

Nie udostępniamy danych osobowych ani identyfikacyjnych użytkownika podmiotom prowadzącym działalność marketingową lub reklamową. W celu właściwego ukierunkowania komunikacji lub marketingu możemy przekazywać stronom trzecim zanonimizowane informacje demograficzne, zainteresowania lub wskaźniki docelowe, takie jak lokalizacja.

 

Zgoda użytkownika

 

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, możemy udostępniać jego dane wybranym stronom trzecim, aby mogły się z nim skontaktować.

 

Badania naukowe

 

Możemy ujawniać informacje do celów badań naukowych lub historycznych, pod warunkiem, że informacje zostały przekształcone w formę, która nie identyfikuje już osoby, której dane dotyczą.

 

Ze względów prawnych

 

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione zgodnie z wymogami właściwego organu i zgodnie z wymogami prawnymi. Jeśli sprzedamy, kupimy, połączymy lub w inny sposób zrestrukturyzujemy naszą działalność, dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione nabywcom i ich doradcom.

 

6. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

 

Arvi Helin Oy dąży do świadczenia usług i przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem operatorów i usług zlokalizowanych w UE lub EOG.

 

Niektórzy z naszych podwykonawców, dystrybutorów i partnerów znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane między różnymi krajami. Takie transfery mogą wiązać się z ujawnieniem danych osobowych poza UE lub EOG do krajów, których przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych różnią się od wymogów prawa fińskiego. W takich przypadkach Arvi Helin Oy zapewni odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, na przykład poprzez uzgodnienie z podmiotem przetwarzającym przy użyciu standardowych klauzul umownych lub innych środków zgodnych z przepisami o ochronie danych w zakresie przekazywania danych osobowych do krajów trzecich.

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Arvi Helin Oy stosuje aktualne praktyki w celu ochrony danych osobowych. Oznacza to, że stosujemy zabezpieczenia fizyczne, administracyjne i techniczne w celu zmniejszenia ryzyka utraty, niewłaściwego wykorzystania, nieuprawnionego dostępu, ujawnienia lub zmiany danych osobowych. Dane osobowe użytkowników przechowujemy na bezpiecznych serwerach, dzięki czemu dostęp do nich mają wyłącznie upoważnione osoby. Arvi Helin Oy może również chronić dane osobowe użytkownika za pomocą protokołu Secure Sockets Layer ("SSL") lub podobnego oprogramowania szyfrującego.

8. WITRYNY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie naszych Usług i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez inne witryny. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności witryn, z których korzystasz.

 

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

Możemy zmienić niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. Zmieniona Polityka Prywatności będzie dostępna na stronie internetowej Spółki, aby użytkownicy byli zawsze świadomi tego, w jaki sposób przetwarzane są ich dane osobowe.

 

10. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

Prawo dostępu

 

Użytkownik ma prawo sprawdzić, jakie informacje na jego temat są przechowywane w rejestrze. Dostarczymy informacje w formacie wymaganym przez prawo.

 

Prawo do żądania sprostowania

 

Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia lub uzupełnienia informacji, które są nieprawdziwe, niedokładne, niekompletne, nieaktualne lub niepotrzebne.

Prawo do żądania usunięcia informacji

 

Użytkownik może poprosić nas o usunięcie jego danych osobowych z naszych systemów. Zastosujemy się do tej prośby, chyba że będziemy mieć uzasadniony powód, aby tego nie zrobić. Dane mogą nie zostać natychmiast usunięte ze wszystkich naszych kopii zapasowych lub podobnych systemów.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

Użytkownik może poprosić nas o ograniczenie przetwarzania niektórych jego danych osobowych. Żądanie ograniczenia przetwarzania może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z naszej strony internetowej i usług.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Użytkownik może również zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli dane te są przetwarzane w celach innych niż świadczenie naszych usług lub w celu spełnienia obowiązku prawnego. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik ma prawo zrezygnować z marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wysyłanych przez nas komunikatach marketingowych. 

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, tak aby mógł je przekazać innemu administratorowi.

 

Prawo do wycofania zgody

Jeśli przetwarzanie danych użytkownika odbywa się na podstawie zgody, użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

11. WYKONYWANIE SWOICH PRAW

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, wysyłając list lub wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz kopię ważnego dokumentu tożsamości. Jeśli żądanie dotyczy danych osobowych zawartych w pliku cookie, do żądania należy dołączyć kopię tego pliku cookie. Możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do zweryfikowania tożsamości użytkownika. Możemy odrzucić żądania, które są nadmiernie powtarzalne, nadmierne lub nieuzasadnione.

 

Jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące prawo, może złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

12. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH I Z KIM MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych jest:

Arvi Helin Oy

 

Użytkownik może skontaktować się z:

myynti@arvihelin.fi

bottom of page